Disclaimer

BijMiranNatuurlijk

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.www.bijmirannatuurlijk.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik website BijMiranNatuurlijk

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BijMiranNatuurlijk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BijMiranNatuurlijk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BijMiranNatuurlijk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BijMiranNatuurlijk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer BijMiranNatuurlijk links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door BijMiranNatuurlijk worden aanbevolen. BijMiranNatuurlijk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BijMiranNatuurlijk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.www.bijmirannatuurlijk.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

BijMiranNatuurlijk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BijMiranNatuurlijk of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

BijMiranNatuurlijk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van mijn systeem zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vraag ik u deze zo snel mogelijk te melden zodat ik de benodigde maatregelen kan treffen.

Wij vragen u om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan mij door te geven
 • Uw bevindingen te e-mailen naar info@bijmirannatuurlijk.nl
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat ik dit zo snel mogelijk kan verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat ik met u in contact kan komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot)
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
 • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

U mag het volgende van mij verwachten:

 • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbind ik geen juridische consequenties aan deze melding. Ik behandel uw melding strikt vertrouwelijk en deel geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Ik stuur u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Ik reageer binnen 5 werkdagen op uw melding met mijn beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Ik houd u van de voortgang op de hoogte. Ik los het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
 • In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.