Privacyverklaring

BijMiranNatuurlijk

BijMiranNatuurlijk  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BijMiranNatuurlijk  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BijMiranNatuurlijk  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BijMiranNatuurlijk
Wichard van Pontlaan 74
5302 XC Zaltbommel
info@bijmirannatuurlijk.nl

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens wordt door BijMiranNatuurlijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Bankrekening gegevens (voor automatisch incasso)
 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • KvKnummer
 • BTWnummer
 • IP Adres

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van domeinregistraties
 • Het verzorgen van SSL certificaat registraties
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Mogelijk verstrek ik persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Dit beperkt zich tot partijen waarbij het in belang van de overeenkomst noodzakelijk is. (denk aan domeinregistraties en SSL certificaten)

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
BijMiranNatuurlijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BijMiranNatuurlijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueren regelmatig mijn maatregelen
 • Mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij, of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op! info@bijmirannatuurlijk.nl